معرفی کتاب : سادگی: راز بازاریابی اثربخش

معرفی کتاب : سادگی: راز بازاریابی اثربخش
نویسنده کتاب : ساني تي اچ گاه
ناشر کتاب : نگاه دانش
تعداد صفحات کتاب : 128

فهرست مطالب کتاب

فصل 1: ساده کردن در برابر نبرد ساده -
قانون سادگی 7
پیچیدگی در ذهن ماست 9
نیاز به سادگی 10
فشار ناشی از انتخاب های بسیار 10
اضافه بار اطلاعاتی 11
سادگی امر جدیدی است 12
فصل 2: جهت گیری بازاریابی خود را ساده کنید -
بازاریابی، ساده و آسان 13
کار اصلی بازاریابی چیست؟ 14
رهبری 15
رهبری قاطع 15
اساس رهبری 15
رهبری اثربخش 16
چشم انداز و رسالت: دورنگاه داشتن اشباح شیطانی 17
رسالت ساده: آسانی در فهم و اجرا 17
چشم انداز هم باید ساده باشد 19
چشم انداز و رسالت فردی بازاریابان هم باید ساده باشد 20
در میان گذاشتن چشم انداز و رسالت 20
بیانیه های چشم انداز و رسالت خود را مکتوب کنید 21
اهداف بازاریابی 21
هرگز فعالیت را با نتیجه اشتباه نگیرید 22
تمرکز بر چند ابتکار عمل 22
کمتر، بهتر 23
مراقب باشید 24
فصل 3: تعریف مسئله را ساده کنید -
تعریف مسئله 25
تجزه و تحلیل بازاریابی: روشی ساده 26
تجزیه و تحلیل ساده، اما درست 26
پیچیدگی واقعی در محیط نیست 27
محیط را ساده کنید 28
پیش بینی آینده، آیا کار پیچیده ای است؟ 28
آینده تا حدود زیادی قابل پیش بینی است 29
تشخیص فرصت های بازاریابی 30
فرصت های سطح خرد و کلان 30
مشکل ممکن است واضح اما در عین حال مبهم باشد 32
یافتن رقیب اصلی (آب) 33
آب (رقیب اصلی( شما کجاست 34
آیا این آب ارزشمند است؟ 35
(آب) خود را خلق کنید 36
فصل 4: ساده کردن رهبردی حل مسئله -
حل مسائل بازاریابی 37
راهبردهایی برای کاهش کسالت 38
جنگل راهبرد 39
تمایز یا نابودی 40
راهبرد تمایز 41
زمانی که تمایز روشن است 46
تصاحب ایده 47
فقط یک ایده را تصاحب کنید 47
تمایز باید جایابی شود 48
جایابی باید ساده باشد 49
جایابی مجدد نیز باسد ساده باشد 50
چگونه جایابی مجدد کنیم؟ 50
بازگشت به مبانی: تمرکز 51
فصل 5: ساده کردن تاکتیکی حل مسئله -
آمیخته بازاریابی ساده 53
سادگی در محصول 55
سادگی در ارئه محصول 55
محصول خود را ساده کنید 57
مشکلات ساده نکردن 58
سادگی در استفاده از محصول 59
سادگی در ابداعیک نام تجاری 61
نام ساده تعیین کننده موفقیت و شکست 63
نام تجاری باید ساده باشد 64
نام تجاری ساده، کلمه ساده 65
ماهیت نام تجاری 66
سادگی در ترفیع 66
انتخاب ابزارهای ترفیع 67
ابتدا روابط عمومی را امتحان کنید 67
ارتباطات اثربخش باید ساده باشد 68
ارتباطات را پیچیده نکنید 70
واقعیت را همان گونه که هست بگویید 71
سادگی، نه خلاقیت 72
یک تصویر ارزش هزاران واژه را ندارد 73
سادگی در فروش 75
سادگی در توزیع 76
سادگی در انتخاب کانال توزیع 76
انتخاب کانال توزیع 77
به منظور حفظ سادگی، مشتریان را به خاطر آورید 77
توزیع چندگانه نه پیچیده 78
حرکت مستقیم کارکردهای توزیع را ساده نمی کند 79
فروش مستقیم همیشه به کاهش 79
یک شکاف کوچک می تواند 80
پیشبرد فروش هم می تواند به پیچیدگی منجر شود 81
کسب و کار اینترنتی خود را هم ساده کنید 82
سادگی در قیمت گذاری 83
پیچیدگی قیمت گذاری 83
ساده کردن قیمت گذاری 84
سادگی در قیمت گذاری 85
قیمت گذاری: اقتصاد 101 86
فروش بر مبنای قیمت شاید فروش خوبی نباشد 87
ذهنیت قیمت محور عاملی برای پیچیدگی 88
کاهش ساده قیمت می تواند به 89
قیمت های مختلف برای بازارهای مختلف 90
فصل 6: سادگی در اجرا و کنترا -
همه امور را ساده کنید 91
کسب و کارهای پیچیده نیز به سادگی در اجرا نیاز دارند 92
نیازی به اختراع مجدد چرخ نیست 92
برنامه بازاریابی ساده 93
اثربخشی ابزارها رابسنجید و نتایج را پی گیری کنید 94
ساختار ساده 94
بازاریابان علاقه چندانی به سادگی ندارند 95
پنج مهارت اجرایی 96
سه ویژگی اجرای اثربخش 97
فرآیندهای جهانی 98
شفافیت راهبردی 101
فرهنگ عملکرد عالی 102
اسب های خوب بادام نمی خورند 103
انگیزش ساده است 105
ارتباط را به منظور بیان به کار ببرید و نه برای تأثیرگذاری 107
زبان های تخصصی اژدها خلق نمی کنند 108
سادگی در بودجه بندی 109
سادگی در کنترل 110
کسب و کار با سود سرو کار دارد 111
فصل 7: عملی کردن سادگی -
گام هایی برای رسیدن به سادگی 113
گام اول: فهم مسائل بازاریابی(بستر) 113
گام دوم: فهم رقابت 113
گام سوم: سادگی را در هر دو سطح 114
گام چهارم: اجرا کنید 114
انجام بازی: چه چیزی نیاز دارید 114
مدیرعامل ها را وارد بازی کنید 114
از واژه های ساده استفاده کنید 115
رقابت گرا باشید 115
ذهن و قبل مشتری را به سوی خود بکشید 116
نیاز به پذیرش در داخل سازمان 116
نیاز به گذشت 116
حیطه تمرکز خود را محدود کنید 117
وارد ذهن مشتری شوید 117
نیاز به منابع 117
نیاز به سرعت 118
نیاز به شهامت 118
نیاز به غریزه(شم) 118
نیاز به شکیبایی 118
نیاز به عینیت 119
نیاز به استمرار 119
چه چیز دیگری مورد نیاز است؟ 119
آیا سادگی واقعاَ موثر است؟ 120
سادگی موثر است 120
تفکر ساده، بازگشت به مبانی 121
گفتار نهایی 123نماد اعتماد
logo-samandehi