معرفی کتاب : تحقیق بازاریابی سنجش و روش

معرفی کتاب : تحقیق بازاریابی سنجش و روش
نویسنده کتاب : تال دونالد اس ، هاوکينز دي اي
ناشر کتاب : آن
تعداد صفحات کتاب : 350

فهرست مطالب کتاب


فصل هجدهم: آزمون های فرض یک متغیره 13
آزمون های فرض مستلزم داده های فاصله ای هستند 18
آزمون یک میانگین نمونه ای، یک نمونه: 30<‍‍ِِِِِِِِِِِِ n 18
آزمون در مورد تناسب، یک نمونه 22
آزمون یک میانگین، یک نمونه: 30>n 24
آزمون تفاوت ها در دو میانگین، نمونه های مستقل: 30<‍‍ِِِِِِِِِِِِ n 25
آزمون تفاوتهای میان دو میانگین، نمونه های مستقل: 30>n 27
آزمون تفاوت ها بین دو تناسب، نمونه های مستقل 28
آزمون تفاوت های بین دو میانگین، نمونه های مرتبط 30
آزمون تفاوت میان دو یا چند میانگین، نمونه های مستقل 33
آزمون تفاوت ها میان دو یا چند میانگین، نمونه های مرتبط 40
آزمون های فرض با استفاده از داده های ترتیبی 40
آزمون درجه بندی رتبه ای در یک تک نمونه 40
آزمون تفاوت ها با درجه بندی رتبه ای در مورد دو نمونه مستقل 41
آزمون تفاوت ها در درجه بندی های رتبه ای دو نمونه مرتبط 45
آزمون تفاوت ها در درجه بندی های دو یا چند نمونه مستقل 48
آزمون تفاوت ها در درجه بندی های رتبه ای دو یا چند نمونه مرتبط 51
آزمون های فرض با استفاده از داده های اسمی 53
آزمون نوزیع ها از طریق دسته های یک تک نمونه 53
آزمون نوزیع ها از طریق دسته های دو نمونه مستقل 54
آزمون نوزیع ها از طریق دسته های دو نمونه مرتبط 56
آزمون نوزیع ها از طریق دسته های دو یا چند نمونه مستقل 58
آزمون نوزیع ها از طریق دسته های دو یا چند نمونه مرتبط 58
سوالات مرور فصل 60
سوالات و مسائل مباحثه ای 62
فصل نوزدهم: آزمون های فرض چندمتغیره 65
تحلیل واریانس بدون کنش متقابل 66
تحلیل واریانس برای طراح های بلوک های تصادفی شده 66
تحلیل واریانس برای طرح های مربع لاتین 70
تحلیل واریانس دارای کنش متقابل: طرح های عاملی 74
مفروضات تحلیل واریانس 77
سوالات مرور فصل 77
فصل بیستم: سنجه های پیوند 81
سنجه های دو متغیره با استفاده از داده های نسبتی/ فاصله ای 84
سنجه های دو متغیری پیوند با استفاده از داده های ترتیبی 84
سنجه های دو متغیره پیوند با استفاده از داده های اسمی 93
سنجه های چندمتغیره پیوند 93
تحلیل رگرسون چندگانه 94
تحلیل مبین 102
تحلیل عاملی 106
سوالات مرور فصل 114
سوالات/ مسائل مباحثه ای 116
فصل بیست و یکم: پیش بینی فروش 121
روش های پیش بینی قضاوتی 123
ترکیب نیروی فروش 124
اجماع کارشناسان 125
روش دلفی 128
پیش بینی به وسیله تحلیل و طرح سری های زمانی 129
جدا کردن نوسانات فصلی 132
مدل های پیش بینی سری زمانی 138
روش های علی پیش بینی 147
پیش بینی بارومتریک - نشانگر هدایت کننده 148
زمینه یابی های نیات خریدار 151
مدل های رگرسیون علی 152
مدل های اقتصادسنجی(اکنومتریک) 155
هزینه های خطا و ارزش پیش بینی ها 156
انتخاب مدل(های) پیش بینی 158
سوالات مرور فصل 160
سوالات/ مسائل مباحثه ای 161
بخش پنجم: گزارش های تحقیقات بازاریابی و مسائل اخلاقی 167
فصل بیست و دوم: گزارش های تحقیقات بازاریابی 169
تهیه گزارش تحقیقاتی مکتوب 170
تمرکز روی مخاطب 170
سازمان دهی گزارش 180
آماده کردن ارائه های شفاهی 188
خواندن گزارش های تحقیقی 194
سوالات مرور فصل 196
سوالات/ مسائل مباحثه ای 197
فصل بیست و سوم: مسائل اخلاقی در تحقیقات بازاریابی 203
ماهیت مسائل اخلاقی در تحقیقات بازاریابی 209
موضوعات اخلاقی مربوط به حفاظت از مردم 213
موضوعات اخلاقی در رابطه با حفاظت از پاسخ دهندگان 215
مسائل اخلاقی در رابطه با حفاظت از مشتری 222
مسائل اخلاقی مربوط به حفاظت از شرکت تحقیقاتی 227
موضوعات اخلاقی مربوط با حفاظت از حرفه تحقیق 229
جاسوسی شرکتی 231
سوالات مرور فصل 234
سوالات/ مسائل مباحثه ای 234
ضمیمه الف: تحلیل مقدار مورد انتظار 241
رویکرد مقدار مورد انتظار برای تعیین ارزش اطلاعات 243
جدول منفعت مشروط -
ارزش مورد انتظار اطلاعات کامل(EVPI) 245
ارزش مورد انتظار اطلاعات ناکامل 248
جدول ارزش های مسائل تحلیل خطرورزی 250
تعیین EVII برای مسائلی غیر از مسائل مربوط به تحلیل خطرورزی 254
فرض مربوط به ترجیحات مخاطره 254
سوالات بازنگری 256
سوالات/ مسائل مباحثه ای 256
پروژه ها 258
ضمیمه ب: تعیین اندازه نمونه: دو روش دیگر 261
اندازه نمونه برای نمونه های تصادفی با طبقه بندی شده تک مرحله ای 261
اندازه نمونه برای نمونه های تصادفی با طبقه بندی تک مرحله ای متناسب 261
اندازه نمونه برای نمونه های تصادفی با طبقه بندی تک مرحله ای نامتناسب 264
اندازه نمونه برای نمونه خوشه ای تک مرحله ای 266
ضمیمه ج: محاسبات تحلیل توام 273
ضمیمه د: سطح زیر منحنی نرمال 281
ضمیمه ه: درصدهای توزیع t(آزمون های یک دنباله و دو دنباله) 283
ضمیمه و: درصدهای توزیع F برای مقادیر a با 1%، 5% و 10% 285
ضمیمه ز: جدول مقادیر بحرانی D: آزمون یک نمونه ای کلموگروف - اسمیرنف 289
ضمیمه ح: جدول مقادیر خی دو 291
ضمیمه ط: جدول اعداد تصادفی 293
سوالات مربوط به جلد اول و دوم 295نماد اعتماد
logo-samandehi