معرفی کتاب : تحقیق بازاریابی سنجش و روش (جلد دوم)

معرفی کتاب : تحقیق بازاریابی سنجش و روش (جلد دوم)
نویسنده کتاب : تال دونالد اس، هاوکينز دي اي
ناشر کتاب : آن
تعداد صفحات کتاب : 368

فهرست مطالب کتاب

فصل دهم: طراحی پرسشنامه -
ماهیت طراحی پرسشنامه -
تصمیم اولیه -
تصمیات در مورد محتوای سئوال -
نیاز به داده های خواسته شده در سؤال -
توانایی سؤال در تولید داده ها -
تونایی پاسخ دهنده در پاسخگویی دقیق -
پاسخ دهندگان فاقد قدرت بیان -
تأثیر روریدادهای بیرونی -
تصمیم گیری در مورد عبارت پردازی سؤال -
معنای کلمات -
کلمات سودار و سؤالات هدایتگر -
گزینه های تلویحی -
مفروضات تلویحی -
مبنای داوری -
تصمیمات در مورد قالب پاسخ -
سؤالات باز -
سؤالات چند گزینه ای -
سؤالات در مورد توالی سؤالات -
ویژگی های فیزیکی پرسشنامه -
تصمیم گیری در مورد پیش آزمون -
تصمیم گیری پرسشنامه چند ملیتی -
زبان -
الگوهای فرهنگی -
خصوصیان پاسخ دهندگان -
فصل یازدهم: مقیاس های نگرش پاسخ مستقیم و سنجه های عواطف -
مقیاس های رتبه بندی -
مقیاس های رتبه بندی غیر قیاسی -
مقیاس رتبه بندی قیاسی -
مقیاس های نگرش -
مقیاس تفاوت معنایی -
مقیاس استاپل -
مقیاس لیکرت -
چه مقیاسی را استفاده کنیم -
سنجش هیجانات -
فصل دروازدهم : مقیاس های اشتقاقی نگرش -
تحلیل توام -
رویکردها به تحلیل توام -
گزینش ویژگی ها و سطوح ویژگی -
رویه های جمع اوری داده ها -
تحلیل داده های توام -
مسایل در تحلیل توام -
کاربرد های تحلیل توام -
نگاشت ادراکی -
نقشه های ادراکی ویژگی مبنا -
نقشه های ادراکی غیر ویژگی مبنا -
برنامه های MDS -
نتیجه گیری راجع به نگاشت -
فصل سیزدهم: تحقیق کیفی -
مصاحبه های عمقی -
مصاحبه های عمقی فردی -
مصاحبه های گروه کانون -
گروهک ها -
تکنیک های فرافکنی -
تکنیک های تداعی -
تکنیک های تکمیل -
تکنیک های ساخت -
تکنیک های بیانگر -
مشکلات و دورنمای تکنیک های فرافکنی -
فصل چهاردهم : مشاهده و سنجه های فیزیولوژیک -
مشاهده -
ویژگی های کلی رویکرد مشاهده ای -
انواع رویکردهای مشاهده ای -
نتیجه گیری از مطالعات مشاهده ای -
سنجه های فیزیولوژیک -
تحلیل امواج مغزی -
ردیابی چشم ها -
دیگر سنجه های فیزیولوژیک -
بخش چهارم : نمونه گیری و تحلیل دادهها -
فصل پانزدهم : فرایند نمونه گیری -
سرشماری در مقایسه با نمونه -
هزینه و سرشماری در مقایسه با نمونه -
زمان و سرشماری در مقایسه با نمونه -
دقت و سرشماری در مقایسه با نمونه -
ماهیت مخرب سنجش -
فرایند نمونه گیری -
تعریف جمعیت -
مشخص کردن چارچوب نمونه گیری -
مشخص کردن واحد نمونه گیری -
انتخاب روش شیوه نمونه گیری -
تعیین اندازه نمونه -
مشخص سازی برنامه نمونه گیری -
انتخاب نومه -
مسایل در نمونه گیری چند ملیتی -
تعریف جمعیت -
مشخص کردن چارچوب نمونه گیری -
مشخص کردن چارچوب نمونه گیری -
انتخاب روش نمونه گیری -
تعیین اندازه نمونه -
تعیین برنامه نمونه گیری -
انتخاب نمونه -
کاربردهای نمونه گیری -
انتخای نمونه -
فصل شانزدهم : تعیین اندازه نومه -
روش های تعیین اندازه نمونه -
توزیع نمونه گیری -
شرح توزیع نمونه گیری میانگین -
توزیع نمونه گیری تناسب -
روش های آماری سنتی تعیین اندازه نمونه -
اندازه نمونه وقع و عدم پاسخ دهی -
فصل هفدهم: تقلیل داده ها و برآورد -
مثالی در خصوص تحقیق محصول جدید -
تقلیل داده ها -
کنترل های میدانی -
ویراستاری -
تولید متغیرهای جدید -
جدول بندی توزیع های فراوانی و محاسبات آمار خلاصه کننده برای هر متغیر -
جدول بندی توزیع های فراوانی -
جدول بندی متقاطع -
آمار خلاصه کننده -
برآورد آماری -
برآورد نقطه ای -
برآورد فاصله اینماد اعتماد
logo-samandehi