معرفی کتاب : استراتژی های بازاریابی در بازارهای اینترنتی

معرفی کتاب :  استراتژی های بازاریابی در بازارهای اینترنتی
نویسنده کتاب : اسفيداني محمد رحیم
ناشر کتاب : شرکت چاپ و نشر بازرگاني وابسته به موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني

فهرست مطالب کتاب

فصل 1: طرح تحقیق -
بیان موضوع و اهمیت اجرای طرح -
سابقه تحقیق -
اهداف تحقیق طرح -
پرسش های اصلی و فرعی تحقیق -
فرضیه یا فرضیه های تحقیق -
فصل 2: ادبیات تحقیق -
بخش 1: کلیات و مفاهیم بازاریابی الکترونیکی -
بخش 2: مزیت رقابتی در بازارهای اینترنتی -
بخش 3: استراتژی های بازاریابی در بازارهای اینترنتی -
بخش 4: تبیین مدل اقتضایی استراتژی های بازاریابی در بازارهای اینترنتی -
فصل 3: روش تحقیق -
مدل تحقیق -
روش تحقیق -
جامعه و نمونه آماری -
نمونه گیری و تعیین حجم نمونه -
تعیین حجم نمونه -
ابزار جمع آوری اطلاعات -
پرسش نامه -
روش های تجزیه و تحلیل -
فصل 4: تجزیه و تحلیل داده ها -
بخش 1: بررسی توصیفی داده ها -
بخش 2: بررسی تحلیل داده ها -
بخش 3: بررسی موردی چند شرکت -
فصل 5: نتیجه گیری و توصیه های سیاستی -
خلاصه -
عوامل اقتضایی استراتژی های بازاریابی -
استراتژی های بازاریابی -
نتیجه گیری و توصیه های سیاستی -
کاربردهای مدل -
منابع -

نماد اعتماد
logo-samandehi