معرفی کتاب : اصول بازاریابی و مدیریت فروش محصولات

معرفی کتاب : اصول بازاریابی و مدیریت فروش محصولات
نویسنده کتاب : صالحي محمدرضا
ناشر کتاب : فرهنگ مردم
تعداد صفحات کتاب : 208

فهرست مطالب کتاب

فصل1: وظایف مدیریت و بازاریابی -
مقدمه فصل اول -
مدیریت چیست -
وظایف مدیریت -
مدیریت بازاریابی -
اقتصاد دیجیتالی -
نقش بازاریابی در انواع مبادلات سازمانی -
فرهنگ سازمان -
فرهنگ قدرت -
فرهنگ کار -
فرهنگ وظیفه -
فرهنگ فردی -
اهداف ساختاری سازمانی -
مدل های سلسله مراتبی سازمان -
مدل های دانشکده ای سازمان -
انواع ساختار سازمانی -
مدیریت افراد -
نقش ها و وظایف کلیدی بازاریابی -
تبلیغات -
مدیریت علامت تجاری محصول -
مدیریت روابط مشتری -
انواع بازاریابی -
فعالیت ها -
فصل2: استخدام گروه های کاری -
گروه ها -
انواع گروه های بازاریابی -
تفکر گروه های پیوند عملکردها -
نقش مدیر -
جهت گیری های مختلف در بازار -
منافع کار گروهی -
دغدغه های کار گروهی -
گروه های موثر چه گروه هایی هستند؟ -
گروه های مجازی -
دلایل معمول برای تشکیل گروه های مجازی -
الگوی هفت بعدی هافستد -
نقش کارکرد مدیریت منابع انسانی -
استخدام و انتخاب -
استخدام بیرون از گروه -
استخدام داخل گروه -
تبعیض -
تعریف کار -
ویژگی های فردی -
نکات پنج گانه مونروفریزر -
مصاحبه -
پرسش -
گزارش نهایی -
فعالیت ها -
فصل3: تحقیق درباره بازار -
مقدمه فصل سوم -
سیستم های خبری بازار -
تحقیق بازار -
تعیین شاخص -
مقدمه ای بر تحقیق بازاریابی و فروش -
مراحل فرآیند تحقیق بازاریابی -
تحقیق اکتشافی و تصدیقی -
طرح تحقیقاتی -
نمونه های احتمالی -
نمونه های غیراحتمالی -
داده های کمی -
داده های کیفی -
تحقیق اولیه -
گروه های متمرکز -
مطالعات تلفنی -
مطالعات پستی -
مطالعات اینترنتی -
تجربه -
شبیه سازی -
تحقیق متقاطع در برابر تحقیق طولی -
مطالعات ردیابی -
تحقیق اتحادیه ای -
سوالات باز -
سوالات باز ساده -
سوالات هدایت کننده -
سوالات چندگانه -
گوش فرادادن -
علامت ها و نشانه ها -
تحقیق اینترنتی -
گروه های متمرکز اینترنتی -
استفاده کنندگان خاص اینترنتی -
فرم بازتاب -
تحقیق اولیه بازار(کمی) -
نکات بیشتری در مورد تحقیق بازار ثانویه -
نکات بیشتری راجع به روش های کیفی -
نکات بیشتری راجع به گروه های متمرکز -
نکات ببیشتری راجع به مصاحبه های عمیق -
تحقیق کمی -
صنعت تحقیق بازار -
انتخاب آژانس -
فعالیت ها -
فصل4: مدیریت پروژه -
مقدمه فصل چهارم -
پروژه چیست -
بررسی امکانات -
مراحل یک پروژه -
خلاصه پروژه -
محتوای خلاصه پروژه -
اهداف -
فرضیات -
فشارها -
محصولات -
ساخت برنامه پروژه -
برنامه زمانبندی پروژه -
ایجاد برنامه زمان بندی هزینه -
برخوردهای منابع -
نقاط عطف -
اطلاعات استراتژیک -
اطلاعات اصولی یا تاکتیکی -
ارزیابی پروژه -
مرور نهایی پروژه -
فهرست مرور پروژه -
بودجه -
موارد گروهی -
روابط مدیریتی -
فعالیت ها -
فصل5: مدیریت تغییر -
مقدمه فصل پنجم -
محیط بزرگ -
جهانی شدن -
محیط کوچک -
تجزیه و تحلیل سرمایه دار -
تعیین سرمایه داران شرکت -
مفاهیم ارزیابی -
مشکل تغییر -
مهارت های کلاسیک برای مدیران -
تغییر خرد و عقل سازمانی مورد قبول -
مدیریت تغییر -
چرا مردم و سازمان ها در مقابل تغییر مقاومت می کنند؟ -
بازاریابی یا داد و ستد داخلی و خارجی -
مدیریت اجرای بازاریابی داخلی -
بازاریابی داخلی -
برنامه ریزی برای بازاریابی داخلی -
مکان و شرایط خاص تغییر -
فعالیت ها -
فصل6: طرح های توسعه بازاریابی -
مقدمه فصل ششم -
طراحی -
اجزاء طراحی بازاریابی -
حسابرسی بازاریابی -
اهداف بازاریابی -
استراتژی بازاریابی -
تحلیل مالی -
تحلیل بازار -
تحلیل فروش -
تحلیل منابع فیزیکی -
تحلیل سیستم ها -
روش های کسب اطلاعات -
ابزار مدیریت و کنترل -
فعالیت ها -
فصل7: روابط بازاریابی -
مقدمه فصل هفتم -
طراحی یک عملیات ارتباطی -
آژانس با خدمات کامل -
آژانس با خدمات محدود -
شرح وظایف آژانس -
طراحی پیام -
تعیین بودجه روابط بازاریابی -
شبکه های نرتل -
ارتقاء میزان فروش خرده فروش به مصرف کننده -
ارتقاء میزان فروش تولیدکننده به مصرف کننده -
فروش شخصی -
ترکیب روابط بازاریابی هماهنگ -
مسئولیت ها -
روابط اجتماعی -
فعالیت های بازاریابی مستقیم -
مراحل طراحی یک عملیات بازاریابی اجتماعی -
انواع بازاریابی -
ایجاد و ارائه خدمات به مشتریان -
نکات ضروری در رفتار با مشتریان -
راه های بهبود ارائه خدمات به مشتری -
طرح ارزش افزوده -
مبادله روابط -
مدیریت حفظ مشتری -
کانال های بازاریابی -
مدیریت طبقه -
تعارض در کانال های بازاریابی -
ترکیب تبلیغاتی در کانال بازاریابی -
تخمین و ارزیابی تأثیر کانال -
بازاریابی داخلی -
روابط در شبکه های کانالی بازاریابی -
فعالیت ها -نماد اعتماد
logo-samandehi