معرفی کتاب : تحقیقات بازاریابی با نگرش کاربردی

معرفی کتاب : تحقیقات بازاریابی با نگرش کاربردی
نویسنده کتاب : صنايعي علي
ناشر کتاب : جهاد دانشگاهي واحد اصفهان
تعداد صفحات کتاب : 282

فهرست مطالب کتاب


نماد اعتماد
logo-samandehi
فصل1: دامنه تحقیقات در بازار -
بازاریابی 15
نیازها و خواسته های انسانی 15
مبادله 15
مراحل تکامل بازاریابی 16
مراحل فرآیند بازاریابی 18
طرح بازاریابی 18
اجزای طرح بازاریابی 19
نظریه های مدیریت بازاریابی 21
تحلیل موقعیت 23
دریچه های راهبردی 24
گزینه های راهبردی 24
مدیریت بازاریابی 26
وظایف مدیریت بازاریابی 26
جنبه های اصلی مدیریت بازاریابی 28
تعریف تحقیقات بازاریابی 29
منابع تحقیقات بازاریابی از لحاظ تئوریک و تجربی 30
دامنه تحقیقات بازاریابی 32
قسمت های اصلی تحقیقات بازاریابی 32
پیچیدگی رفتار خرید 37
عملکرد شرکت: ورودی های حیاتی و روابط آن ها 38
فصل2: روش های تحقیقات بازاریابی -
توسعه یک طرح تحقیق 39
انواع طرح تحقیق 39
بیان عوامل روایی و پایایی 41
مراحل تحقیق بازاریابی 42
طبقه بندی داده ها 43
حسن انتخاب داده ها 43
طبقه های اصلی تکنیک های تحقیق 44
داده های اولیه/مشاهده 44
بازرسی 44
ابزارهای ثبت 45
مشاهده رفتار خریدار 45
خرید پنهانی 45
داده های اولیه/ آزمون 45
تحلیل سری های زمانی 47
طرح چندعاملی 48
طرح های فاکتوریلی 48
طرح های مربع لاتین 48
روش های سوال کردن 49
داده های ثانویه/داخلی 49
داده های ثانویه/خارجی 49
آمار و روایی 50
بحث و نتیجه گیری 50
فصل3: نمونه گیری و انواع آن -
نمونه گیری 51
تئوری نمونه گیری 53
ضروریاتی برای برآوردگر درست و بی عیب 54
توزیع نرمال 54
اندازه نمونه 57
محدودیت زمان 58
عامل طراحی 60
چارچوب نمونه گیری 61
انواع نمونه گیری 62
مشکلات خاص نمونه گیری قضاوتی 70
مزیت های نمونه گیری قضاوتی 71
کنترل های قضاوتی 71
فصل4: پرسشنامه -
مقدمه 73
طراحی پرسشنامه 75
شرایط پرسش 76
غرض ورزی در سوالات 79
شیوه سوال کردن 81
سوالات آزاد 86
سوالات بسته 89
آزمایش های مقدماتی 92
پرسشنامه های پستی 95
جوایز نقدی جزئی یا انواع جوایز 101
پرسشنامه های خودتکمیلی 106
پرسشنامه های تلفنی 108
توسعه تحقیقات تلفنی 112
مصاحبه تلفنی موقعیتی مرکزی 112
مصاحبه تلفنی با کمک کامپیوتر 114
مصاحبه شخصی کامپیوتری CAPI 116
مصاحبه شخصی کامپیوتری CASI 116
پست از طریق دیسک DBM 118
تحقیق پانل کامپیوتری(CAPAR) 119
تحقیق پست الکترونیکی(EMS) 119
تحقیق اینترنتی 120
مدل های رفتاری روی خطOnline 125
خلاصه فصل 125
فصل5: تحقیقات بازاریابی کاربردی -
اینترنت و کاربرد آن در تحقیقات 127
اینترنت و کسب اطلاعات 128
اینترنت و سازماندهی اطلاعات 128
اینترنت و کاربرد اطلاعات 128
سیستم اطلاعات بازاریابی MIS 129
فرآیند تحقیقات بازار بر خط 131
محتوای ابزارهای تحقیق 131
مخاطبین هدف مورد مطالعه 131
پانل ها 132
پانل های خرید مصرف کننده 135
روش شناسی پانل 138
پانل های آمرکایی مصرف کننده 140
پانل های مصرف کننده انگلستان 141
پانل برتر تیلور نلسون سافرس 141
پانل مواد غذایی خانوار تیلورنلسون سافرس 142
ویپر 142
تحقیق قاره ای 143
بررسی پانلی خانوار در انگلیس 143
تحقیق ملی مواد غذایی 144
موسسه بین المللی تحقیق 144
موسسه تحقیق ای.سی.نیلسن: بررسی خانگی 145
موسسه پانل مصرف کننده ICI 148
پانل های تلفنی 149
کاربرد پانل در پیش بینی 150
پانل های پستی 151
دیدگاه نظارت بر خرید در تحقیقات پانلی 152
دیگر خدمات اطلاعاتی مخصوص موسسه ای.سی.نیلسن 156
موسسات نظارتی خرده پا 157
خدمات پشتیبان 158
موسسه ام آر.ال.تی.دی 158
علامت خوان چشمی 159
بارکدگذاری 160
کنترل پیشخوان فروش 161
پانل های کاوشگر مصرف کننده فروشگاهی 162
موسسه ای.سی.نیلسن: مسیر کاوش 164
تحقیقات کوچک 164
برنامه های تکمیلی کاربردی تجاری در اینترنت 169
خلاصه فصل 169
فصل6: تحقیقات تبلیغات -
تئوری های نفوذ تبلیغات 175
مدل های توالی خطی 178
جنبه های تحقیقات تبلیغات 183
تحقیقات محتوای تبلیغات 183
تحقیقات رسانه تبلیغی 186
تحقیقات روزنامه ای 187
مکانیزم های درجه بندی اجتماعی 188
ارزیابی حیاتی 189
خوانندگان روزنامه های محلی 197
تحقیقات تبلیغات تلویزیون 197
جمع آوری اطلاعات: ارزیابی مخاطبان 199
پانل عقاید تلویزیونی 202
ارزیابی تبلیغات تلویزیونی 203
ارزیابی مخاطبان رادیو 204
تحقیقات مخاطبان سینما 206
مطالعات پوستر 207
تلویزیون کابلی 208
تحقیقات اثربخشی تبلیغات 208
مطالعات ردیابی 211
مطالعات کاپون 214
حمایت از تحقیقات تبلیغاتی خاص 215
شرکت های ITV 215
دیگر خدمات حمایتی رسانه ای 216
تحقیقات تبلیغاتی در عمل 217
گالوپ و رابینسون 218
BMRB بین المللی 220
چاپخانه ها 222
راه های تبلیغ کنندگان 222
رجیستر 222
انجمن روزنامه 222
ABC 223
آمارهای تبلیغاتی 223
مطالعه سبک زندگی 223
نظارت روند اجتماعی-فرهنگی 226
طبقه بندی اجتماعی-اقتصادی آمارهای ملی 229
تحلیل های جغرافیایی جمعیت شناختی 229
سیستم جغرافیایی جمعیت شناختی ACRON 231
سبک های زندگی انگلستان 234
موزائیک 236
سیستم های اطلاعاتی جغرافیایی 237
بخش بندی ساگاسیتی 238
خلاصه فصل 242
فصل7: بخش بندی بازار و جایگاه یابی محصول -
ماتریس SWOT 243
ماتریس SPACE 244
تخقیقات بازاریابیSPACE SWOT 245
مورد مطالعه فولاد تجزیه و تحلیل تحقیق برای محصولات، محیط، بازار و صنعت 250
متغیرهای تحقیق و روش تجزیه و تحلیل آن ها 251
روش ارزیابی میزان ثبات یا تلاطم در محیط صنعت فولاد آلیاژی 252
ثبات با تلاطم در اقتصاد کلان 252
ثبات با تلاطم قانونی و سیاسی 253
میزان نوسانات تقاضا در بازار محصولات آلیاژی 253
میزان نوسانات قیمت در بازار محصولات آلیاژی 254
میزان نوسانات قیمت مواد اولیه مورد استفاده در صنعت آلیاژی 254
نرخ تغییرات تکونولوژیک محصولات و فرآیندها در صنعت آلیاژی 254
شدت رقابت موجود در صنعت آلیاژی 255
کشش قیمتی تقاضا در صنعت آلیاژی 256
روش ارزیابی میزان جذابیت(استحکام) صنعت فولاد آلیاژ 256
پتانسیل رشد بازار محصولات آلیاژی 256
پتانسیل سودآوری بازار محصولات آلیاژی میزان(شدت) سرمایه مورد نیاز برای تولید محصولات آلیاژی 257
قدرت خریداران موجود در صنعت فولاد آلیاژی 257
سطح دانش فنی و تکنولوژی محصولات و فرآیندها در صنعت آلیاژی 258
نحوه استفاده از منابع موجود در صنعت آلیاژی 258
نحوه استفاده از منابع موجود در صنعت آلیاژی 258
استفاده از ظرفیت های صنعت فولادهای آلیاژی 259
شدت سهولت/موانع ورود به بازار محصولات آلیاژی 259
روش ارزیابی میزان قدرت رقابتی شرکت فولاد آلیاژی ایران 261
سهم بازار محصولات شرکت فولاد آلیاژی ایران 261
کیفیت محصولات شرکت فولاد آلیاژِی ایران 262
منحنی(دوره) عمر محصولات شرکت فولاد آلیاژی ایران 262
توان شرکت فولاد آلیاژی ایران در استفاده از ظرفیت های رقابتی 263
میزان پیشرفت شرکت فولاد آلیاژی ایران در زمینه ادغام عمودی 264
سطح دانش فنی و تکنولوژی(مهارت های تکنولوژیک) شرکت فولاد آلیاژِی ایران 264
میزان کنترل شرکت فولاد آلیاژی ایران بر روی تأمین کنندگان خود 264
روش ارزیابی میزان قدرت مالی شرکت فولاد آلیاژی ایران 265
نرخ بازده سرمایه شرکت فولاد آلیاژِی ایران 265
نحوه استفاده از بدهی ها(نسبت های اهرمی) شرکت فولاد آلیاژی ایران 266
قدرت نقدینگی شرکت فولاد آلیاژی ایران 266
میزان سرمایه در گردش شرکت فولاد آلیاژی ایران 266
میزان جریانات نقدی شرکت فولاد آلیاژی ایران 267
میزان انعطاف پذیری شرکت فولاد آلیاژی ایران در تأمین منابع مالی 267
ریسک موجود در شرکت فولاد آلیاژی ایران 268
میزان سهولت خروج از بازار 268
تعیین میزان اهمیت نسبی هر یک از متغیرهای اصلی و فرعی 268
روش وزن دهی ترجیحی 269
الگوریتم P.W 270
اساس کار تجزیه و تحلیل تحقیق 271
توزیع پرسشنامه و اعتبار تحقیق 271
نحوه امتیازبندی هریک از متغیرهای فرعی و اصلی 272
ثبات اقتصادی کلان 273
سرعت تغییر تکنولوژی صنعت 273
میزان نوسانات تقاضا 274
میزان نوسانات قیمت، نوسانات در قیمت های مواد اولیه، کشش قیمتی تقاضا و شدت رقابت 274
توان شرکت در استفاده از ظرفیت های رقابتی 276
ادغام عمودی 276
کنترل روی تأمین کنندگان شرکت 276
ریسک موجود در کار 277
سهولت خروج از بازار 277
روش ارائه استراتژی های بازار برای هر یک از محصولات