معرفی کتاب : دستنامه برنامه ریزی استراتژیک

معرفی کتاب : دستنامه برنامه ریزی استراتژیک
نویسنده کتاب : اعرابي محمد
ناشر کتاب : دفتر پژوهش هاي فرهنگي
تعداد صفحات کتاب : 196

فهرست مطالب کتاب

پیشگفتار 4
بخش اول: مراحل برنامه ریزی استراتژیک 5
فصل1: مقدمه ای بر مدیریت استراتژیک 5
مفهوم مدیریت استراتژیک 5
سطوح مدیریت استراتژیک 6
چارچوب جامع تدوین استراتژی 7
فرآیند انتخاب استراتژیک 8
چارچوب کتاب 8
فصل2: مرحله شروع 9
تعیین مأموریت و تهیه بیانیه مأموریت سازمان 9
کاربرگ های تهیه بیانیه مأموریت 12
فصل3: مرحله ورودی 15
بررسی عوامل خارجی 15
محیط عمومی 16
محیط تخصصی(خرد) 18
ماتریس ارزیابی عوامل خارجی 22
کاربرگ های بررسی عوامل خارجی 23
بررسی عوامل داخلی 27
رویکرد وظیفه ای برای بررسی عوامل داخلی 28
ماتریس ارزیابی عوامل داخلی 33
کاربرگ های بررسی عوامل داخلی 35
فصل4: مرحله مقایسه 37
استراتژی های سطح کل سازمان/شرکت 38
استراتژی های سطح کسب و کار 46
استراتژی های سطح وظیفه ای 49
تجزیه و تحلیل سوات 54
تجزیه و تحلیل داخلی و خارجی 56
شناسایی استراتژی های ممکن 58
کاربرگ های شناسایی استراتژی های ممکن 59
فصل5: مرحله تصمیم گیری 63
ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی 63
کاربرگ های برنامه ریزی استراتژیک کمی 66
بخش دوم: الگوی تهیه سند برنامه استراتژیک 68
چارچوب جامع تدوین استراتژی 68
بیانیه مأموریت 71
عوامل خارجی(فرصت ها و تهدیدها) 72
عوامل داخلی(قوت ها و ضعف ها) 73
ماتریس سوات(SWOT) 74
ماتریس داخلی و خارجی 75
استراتژی های سطح شرکت/سازمان و کسب و کار 76
استراتژی های سطح وظیفه ای 77
بخش سوم: نمونه های برنامه ریزی استراتژیک 78
مورد1: تدوین استراتژی معاونت امور پشتیبانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 78
مورد2: تدوین استراتژی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 88
مورد3: تدوین استراتژی شرکت ارتباطات سیار 103
مورد4: برنامه ریزی استراتژیک توسعه فن آوری اطلاعات و ارتباطات منطقه آزاد کیش 113
مورد5: تدوین استراتژی پژوهشگاه نیرو 120
مورد6: تدوین استراتژی شرکت سازه گستر سایپا 131
مورد7: تدوین استراتژی مجتمع کارخانجات شیر پاستوریزه پگاه 144
مورد8: تدوین استراتژی سازمان مدیریت صنعتی(نمایندگی اصفهان) 155
مورد9: تدوین استراتژی شرکت پاک گستر 166
مورد10: تدوین استراتژی شرکت گداختار 184نماد اعتماد