معرفی کتاب : تفکر استراتژیک

معرفی کتاب : تفکر استراتژیک
نویسنده کتاب : ايران زاده سليمان ،صباحي عيسي ،عماري حسين
ناشر کتاب : فروزش
تعداد صفحات کتاب : 168

فهرست مطالب کتاب

فصل1: ضرورت تفکر استراتژیک -
جهانی شدن 9
حرکت از اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی 10
فناوری اطلاعات 13
تحولات اساسی دنیای کار 14
ترویج دانش 15
نفوذ فزاینده مشتری 16
تغییر و آشوب در حال گسترش 17
نانو تکنولوژی 18
فصل2: کلیات -
چند تعریف از تفکر استراتژیک 25
تفکر استراتژیک در برابر برنامه ریزی استراتژیک 27
برنامه ریزی براساس سناریو 31
برنامه ریزی با استفاده از سناریو چیست؟ 31
چند الگو برای استقرار تفکر استراتژیک 33
مدل فرآیند برنامه ریزی موریسی -
مدل دو سطحی تفکر استراتژیک -
تفکر استراتژیک در سطح فردی -
تفکر استراتژیک در سطح سازمان -
مدل فاکتورهای حیاتی کافمن -
مدل عناصر تفکر استراتژیک -
تفکر استراتژیک مانند دیدن -
فصل3: یک استراتژیست چگونه فکر می کند؟ -
مدل تفکر پیوندی کلینلی و لیکروی 61
تفکر پیوندی، یک فرآیند تفکر پربار 62
ادغام تفکر خطی و غیرخطی 64
توسعه مهارت های لازم برای تفکر پیوندی 71
منافع فردی توسعه تفکر پیوندی 72
مدل انتخاب مناسب ترین نوع تفکر برای مدیران 74
فصل4: مدیران میانی و تفکر استراتژیک -
تفکر استراتژِک از دیدگاه چندسطحی 82
ویژگی های یک متفکر استراتژیک 83
تفکر استراتژیک در گروه ها 84
تفکر استراتژیک در داخل بافت سازمانی 91
پاداش و سیستم جبران خدمت 94
فصل5: شهود و نقش آن در تفکر استراتژیک -
شهود چیست 99
شهود در فلسفه 100
خط منقسم 103
تصور 103
باور 104
تفکر استدلالی 104
معرفت 106
شهود عقلی 107
بحث جهان واحد 109
شهود در برابر مفهوم 109
شهود و عقل 114
سنتز شهودی 115
شهود در استراتژی 116
تعریف استراتژی 116
پژوهش بر روی شهود در مدیریت 118
فصل6: مقالات -
ارائه مدلی کارا برای گزینش مدیران بازرگانی در صنعت کاشی سرامیک(با تأکید بر معیارها تفکر استراتژیک) 135
ارائه مدلی کاربردی جهت تعیین بهترین نوع تفکر برای مدیران بازرگانی 144نماد اعتماد