معرفی کتاب : کنترل استراتژیک

معرفی کتاب : کنترل استراتژیک
نویسنده کتاب : لارنج پيتر
ناشر کتاب : دفتر پژوهش هاي فرهنگي
تعداد صفحات کتاب : 264

فهرست مطالب کتاب

پیشگفتار 11
کنترل استراتژیک 13
مقدمه 13
ناپیوستگی محیطی 15
اثرات ناپیوستگی محیطی 20
تعاریف کنترل استراتژیک 23
شیوه های تدوین استراتژی 30
خلاصه رئوس مطالب کتاب 34
کنترل استراتژیک و تغییر سازمانی 39
مقدمه 39
دیدگاه هایی در تغییر سازمانی 41
دلالت هایی برای کنترل استراتژیک 47
انطباق پذیری سازمانی 48
نهادینه کردن 62
نقاط اهرمی برای اداره فرآیند کنترل استراتژیک 67
مقدمه 67
قانونمند کردن محیط ها: نقش فیلترهای سازمانی 68
محیط ادراک شده و انطباق پذیری سازمانی 73
نقاط اهرمی برای اجرای کنترل استراتژیک 77
دیدگاه های کلاسیک کنترل استراتژیک: کنترل تدریجی استراتژیک 91
مقدمه 91
کنترل تدریجی استراتژیک 92
کنترل مرکز مسئولیت 94
مراکز سرمایه گذاری 102
برنامه ریزی استراتژیک کلاسیک به عنوان یک روش کنترل استراتژیک 111
استراتژی عمومی: بررسی و آزمایش 128
طبیعت گام به گام کنترل تدریجی استراتژیک 131
مکانیزم های کنترل تدریجی استراتژیک 135
چارچوب اقتضایی برای کنترل استراتژیک در زمان صلح 137
درک ناپیوستگی: کنترل بنیادی استراتژیک 139
مقدمه 139
مدیریت مسائل استراتژیک 140
تجزیه و تحلیل حوزه استراتژیک 145
مدل سازی سیستم ها 149
توسعه استراتژی مبتنی بر سناریو 155
چه موقع از کنترل تدریجی استراتژیک به جانب کنترل بنیادی استراتژیک حرکت کنیم 162
از کنترل بنیادی استراتژیک به کنترل تدریجی استراتژیک 166
دورنمای کلی استراتژی و کنترل استراتژیک 168
کنترل استراتژیک و تنوع بخشی: مدیریت قلمرو و سازگاری با محیط 171
سلسله مراتب کنترل استراتژیک 171
کنترل استراتژیک در شرکت های مختلف 172
پدیده تنوع بخشی 174
حوزه های صرفه جویی اقتصادی و هم افزایی 174
سازگاری استراتژیک: داخلی و خارجی 182
متعادل سازی ثبات درونی و بیرونی: نقش کنترل استراتژیک 184
عملیاتی کردن کنترل استراتژیک 187
مقدمه 187
نقش های کنترل کننده مدرن 197
خلاصه 200
تکنولوژی اطلاعات و کنترل استراتژیک 203
مقدمه 203
روندهای تکنولوژیکی 205
کاربردهای کنترل استراتژیک 215
کنترل بنیادی و کنترل تدریجی 219
خلاصه 221
موضوعاتی برای آینده 223
مقدمه 223
محدودیت های آینده تکامل کنترل استراتژیک 224
موضوعات نوظهور 227
واژه نامه فارسی-انگلیسی 237
واژه نامه انگلیسی-فارسی 241
منابع 245

نماد اعتماد