معرفی کتاب : تکانه های استراتژیک در دنیای مدیریت

معرفی کتاب : تکانه های استراتژیک در دنیای مدیریت
نویسنده کتاب : قدر فريبرز ،پيترسون اريک
ناشر کتاب : آسيا
تعداد صفحات کتاب : 127

فهرست مطالب کتاب

پیش گفتار مترجمان 9
روندهای جهانی 11
روندهای جمعیت 19
شهرنشینی 31
بیماری ها و جهانی شدن 35
مدیریت منابع 41
تخریب محیط زیست 49
یکپارچگی اقتصادی 61
ترویج دانش 69
فن آوری اطلاعات 77
بیوتکنولوژی 85
نانوتکنولوژی 93
تعارض و درگیری 101
حکومت 111
نتایج 121

نماد اعتماد