معرفی کتاب : پنج فرمان برای تفکر استراتژیک

معرفی کتاب : پنج فرمان برای تفکر استراتژیک
نویسنده کتاب : غفاريان وفا، کياني غلامرضا
ناشر کتاب : فرا
تعداد صفحات کتاب : 200

فهرست مطالب کتاب

مقدمه ناشر 7
پیشگفتار 9
مقدمه 15
بخش اول: مفاهیم پایه
فصل اول: استراتژی و محیط کسب و کار 23
1. استراتژی چیست؟
2. محیط کسب و کار
3. محیط دیروز - محیط امروز
تفکر استراتژیک در شرایط امروز یک ضرورت است
فصل دوم: تفکر استراتژیک چیست؟ 43
1. مهم دیدن چیزی است که دیگران نمی بینند
2. تفکر استراتژیک‏، گام اول: شناخت
3. تفکر استرتژیک و برنامه ریزی استراتژیک
فصل سوم: تفکر استراتژیک چگونه ایجاد می شود؟ 61
1. کشف نیاز نهفته‏، اساس نوآوری در کسب و کار است
2. بازخور و یادگیری از بازخور
3. خلق چشم انداز
4. پیاده سازی در عمل
5. الگوهای تفکر استراتژیک
بخش دوم: پنج فرمان برای تفکر استراتژیک
فصل چهارم: فرمان اول: بیش از اطلاع گیری به دنبال یادگیری از محیط باشید 95
1. بقاء و رشد شرکت ها در گروی شناخت کسب و کار است
2. استراتژی از سنتز اطلاعات و قواعد شکل می گیرد
3. یادگیری از محیط کلید طلایی مساله است
فصل پنجم: فرمان دوم: بیش از پاسخگویی به نیازهای کشف شده، به دنبال کشف نیازهای پاسخگویی نشده باشید 109
1. فرصت طلایی، فراسوی اندیشه های متعارف است
2. سرنخ نیازهای پنهان کجاست؟
فصل ششم: فرمان سوم: بیش از اهداف میانی‏ چشم به اهداف نهایی داشته باشید 121
1. موفقیت در گروی انتخاب صحیح مساله است
2. سلسه مراتب هدف ها
3. مشکل یا علائم هشداردهنده
4. حل مساله یا تحقق هدف
فصل هفتم: فرمان چهارم: بیش از قابلیت سازی برای تولید، به دنبال قابلیت سازی برای رقابت باشید 133
1. در محیط رقابتی مهم داشتن مزیت رقابتی است
2. مزیت رقابتی در مفهوم ساده در عمل پرچالش است
3. برای مزیت رقابتی در بازار باید در سازمان شایستگی کلیدی داشت
فصل هشتم: فرمان پنجم: در حرکت به سوی هدف بیش از سرعت به فکر راه میان بر باشید 145
1. برای برتری باید متفاوت بود
2. داستان اول: لوح فشرده
3. داستان دوم: ساعت کوارتز
4. داستان سوم: پست الکترونیک
5. راه میان بر در خلق قواعد جدید است
6. قاعده شکنی راهی به سوی تعالی
بخش سوم: تفکر استراتژیک و استراتژی اثربخش
فصل نهم: پنج فرمان برای تفکر استرتژیک 167
1. تفکر استراتژیک: فراخوانی برای همه
2. تفکر استراتژیک شناخت بهتر نیازهای مشتری و پاسخگویی به آن است
3. رسوخ در رفتار
4. سجده قبله عشاق ز گمراهی نیست ره همین است، جز این راه دگر راهی نیست
پیوست: مکاتب 10 گانه استراتژی 183
1. مکتب تدبیر: یک فرآیند مفهومی
2. مکتب برنامه ریزی: یک فرآیند رسمی
3. مکتب جایگاه یابی: یک فرآیند تحلیلی
4. مکتب کارآفرینی: یک فرآیند آرمان گرایانه
5. مکتب ادراکی: یک فرآیند ذهنی
6. مکتب یادگیری: یک ‏فرآینده خودجوش
7. مکتب قدرت گرایی: یک فرآیند چانه زنی
8. مکتب فرهنگی: یک فرآیند اجتماعی
9. مکتب محیط گرایی: یک فرآیند عکس العملی
10. مکتب تلفیقی: یک فرآیند دگر دیستی
مراجع و منابع 195
معرفی نویسندگان 199

نماد اعتماد