معرفی کتاب : هنر استراتژیست

معرفی کتاب : هنر استراتژیست
نویسنده کتاب : کوهن ويليام ا
ناشر کتاب : نيکان کتاب
تعداد صفحات کتاب : 286

فهرست مطالب کتاب

بخش 1: ریشه های استراتژی -
برای یک رهبر، استراتژی کلیدی برای موفقیت است -
تعیین 10 اصل اساسی در استراتژی -
بخش 2: ده اصل اساسی استراتژی -
فصل اول: کاملا به یک هدف مشخص متعهد شوید -
فصل دوم: ابتکار عمل را در دست گرفته و از آن نگهداری کنید -
فصل سوم: منابعتان را جمع آوری و بر روی آن ها متمرکز کنید -
فصل چهارم: از موقعیت یابی استراتژیک استفاده کنید -
فصل پنجم: کار غیرمنتظره انجام دهید -
فصل ششم: مسائل را به صورت ساده حفظ کنید -
فصل هفتم: راه حل های همسان و چندگانه را تهیه کنید -
فصل هشتم: برای رسیدن به هدفتان از مسیر غیرمستقیم بهره بگیرید -
فصل نهم: زمان بندی و تسلسل -
فصل دهم: از موقعیتتان بهره برداری کنید -
بخش 3: وارد عمل کردن اصول استراتژیک -
فصل یازدهم: استراتژی باید هماهنگ با محیط طراحی شود -
فصل دوازدهم: استراتژی بحران زمانی که مسائل به صورت اشتباه پیش می روند چه کار باید کرد؟ -
فصل سیزدهم: چگونه اصول استراتژی را به کار ببریم؟ -
فصل چهاردهم: اصول تنها اساسی و مهم نیستند آن ها جهانی هستند -
منابع و مآخذ -

نماد اعتماد