معرفی کتاب : مدیریت دگرگونی

معرفی کتاب :  مدیریت دگرگونی
نویسنده کتاب : آديزس ايزاک
ناشر کتاب : دارينوش
تعداد صفحات کتاب : 211

فهرست مطالب کتاب

مقدمه مترجم 9
گفت وگوی نخست.معنای مدیریت 15.
گفت وگوی دوم. پیش بینی کیفیت تصمیم ها 29
گفت وگوی سوم.کارآیی و اثر بخشی 53
گفت وگوی چهارم. نا سازگاری نقش ها 77
گفت وگوی پنجم. سبک های سوء مدیریت 101
گفت وگوی ششم.با دگرگونی چه باید کرد 123
گفت وگوی هفتم.مسئولیت،اقتدارؤفدرت و نفوذ 145
گفت وگوی هشتم.پیش بینی کارآیی در اجرای تصمیم ها 173
گفت وگوی نهم.چه نیرو هایی چرخ ها را به حرکت در می آورد 203
گفت وگوی دهم.اعتماد و احترام متقابل و کیفیت افراد 219
گفت وگوی یازدهم.سوءتفاهم 247
گفت وگوی دوازدهم.چهگونه با کسانی که سبک متفاوتی دازند به تفاهم برسیم 259
گفت وگوی سیزدهم.ادراک واقعیت 281
گفت وگوی چهاردهم.قواعد درباره تصمیم گیری 295

نماد اعتماد