معرفی کتاب : قرص مدیریت

معرفی کتاب : قرص مدیریت
نویسنده کتاب : بلانچارد کنت ، مکنيک مارک
ناشر کتاب : ابوعطا
تعداد صفحات کتاب : 58

فهرست مطالب کتاب

پیشگفتار ناشر -
پیشگفتار مولف -
مقدمه 1
فصل اول: کشف دارو 3
فصل دوم:کنفرانس مطبوعاتی 8
فصل سوم: استقبال مردم 9
فصل چهارم: مسابقه 11
فصل پنجم: تدارکات مسابقه 15
فصل ششم: ترکیب اسرار آمیز 21
فصل هفتم: در جستوجوی صداقت 29
فصل هشتم: ضرورت همکاری 37
فصل نهم: هنر قدر شناسی 47
فصل دهم: تکمیل ترکیب اسرا آمیز 55.
فصل یازدهم : پایان مسابقه 61

نماد اعتماد