معرفی کتاب : مدیریت رفتارهای سیاسی در سازمان

معرفی کتاب : مدیریت رفتارهای سیاسی در سازمان
نویسنده کتاب : رضائيان علي
ناشر کتاب : سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها(سمت)

فهرست مطالب کتاب

پیشگفتار 1
فصل اول: نفوذ 3
مقدمه 4
نیاز سازمان به «دوجانبه بودن منابع» 4
نفوذ اجتماعی 5
قلمرو پیروی 6
تعریف نفوذ 7
تاکتیکهای هشتگانه نفوذ 7
نتایج سه گانه احتمالی نفوذ 12
اصول ششگانه نفوذ و ترغیب 12
گسترش نفوذ با شکل دهی هم پیمانان 14
خلاصه 15
مفاهیم راهنما 15
منابع 16
فصل دوم: قدرت 18
مقدمه 19
تعریف قدرت 20
قدرت و اختیار 20
نمودهای قدرت 21
دسته بندی قدرت 23
پایه های قدرت و منابع قدرت 25
منابع قدرت میان فردی 28
منابع ساختاری 28
قدرت کارکنان 32
وابستگی رمز قدرت 33
عوامل وابستگی آور 34
خلاصه 37
مفاهیم راهنما 38
منابع 38
فصل سوم: مدیریت مسئولانه قدرت 41
مقدمه 42
از سازگاری تا پذیرش قلبی 42
قدرتمند سازی 42
تاکتیکهای قدرت 44
ویژگیهای افراد اثربخش 45
تفویض 46
ابتکار شخصی 48
مدل سه بخشی توانمندسازی 49
سابقه پژوهشی و توصیه های عملی 50
خلاصه 52
مفاهیم راهنما 52
منابع 52
فصل چهارم: مدیریت تصویرپردازی دیگران 54
مقدمه 54
تعریف مدیریت تصویرپردازی دیگران 54
تقاطع ادراکی 56
فنون مدیریت تصویرپردازی دیگران 56
تصویر پردازی مثبت 58
تصویرپردازی منفی 59
تاکتیکهای مدیریت تصویرپردازی نامطلوب دیگران 60
شواهد پژوهشی مدیریت تصویرپردازی 61
خلاصه 62
مفاهیم راهنما 62
منابع 62
فصل پنجم: سیاست در سازمان 65
مقدمه 66
رابطه قدرت و رفتار سیاسی 67
تعریف و حوزه رفتار سیاسی در سازمان 68
عوامل موثر بر رفتار سیاسی 69
عوامل فردی 69
عوامل سازمانی 71
عدم اطمینان و رفتار سیاسی 72
تصمیمهای مهم وغیر متمرکز ورفتار سیاسی 73
سطوح عمل سیاسی 74
ظرفیت سیاسی 75
انواع حسن استفاده 76
تاکتیکهای سیاسی 77
ماهیت رفتار سیاسی 79
نگرش افراد نسبت به سیاست 80
شواهد پژوهشی سیاست در سازمان 80
مدیریت رفتارهای سیاسی در سازمان 82
توصیه های عملی 83
خلاصه 85
مفاهیم راهنما 85
منابع


نماد اعتماد