معرفی کتاب : توسعه تفاهم اجتماعی

معرفی کتاب : توسعه تفاهم اجتماعی
نویسنده کتاب : مرعشي جعفر
ناشر کتاب : سازمان مديريت صنعتي

فهرست مطالب کتاب

پیشگفتار 3
آینه کمال 7
بخش اول- توسعه تفاهم اجتماعی
توسعه تفاهم اجتماعی 15
ششمین مجلس 21
ساماندهی مطبوعات 27
جهان شبکه ها 34
مدخلی بر توسعه تفاهم اجتماعی 40
مدیران را دریابیم 65
بخش دوم- چالشهای درونی
گستاخی انقلابی 73
خودگردانی دستگاههای دولتی، بدون نظارت فساد آور است 92
فریاد خاموش قانونی در هیاهوی قانون شکنان 108
امنیت ملی 118
کارآمدی در دولت 124
پاداش مدیران 131
سومین برنامه توسعه 136
سازمان مدیریت و برنامه ریزی 142
درباره چرایی تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 148
مبارزه با فقر 163
بخش سوم- جهانی شدن
فواره چون بلند شود 171
بازارها: میهمانی یا میزبانی 175
چه می گذرد؟ 179
تعهد به بهبود وضعیت جهان 184
همایش هزاره 190
پرده آخر 196
بخش چهارم- توسعه و آینده نگری
شبکه مشاوران 203
پیرامون مشاوره مدیریت 208
روش شناختی آینده نگری 215
جنسیت و توسعه 249

نماد اعتماد
logo-samandehi