پژوهشهاي اقتصادي

www.modares.ac.ir/erc/farsi/journal1.htm

نوع نشريه :       فصلنامه
كد ISSN :      6768-1735
صاحب امتياز :      پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس تهران
مدير مسئول :      دكتر علي محمد احمدي
سر دبير :      دکتر يداله دادگر
آدرس :      تهران ، تقاطع بزرگراه شهيد چمران و جلال آل احمد، دانشگاه تربيت مدرس، پژوهشکده اقتصاد، دفتر فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي
صندوق پستي :      316-14115
تلفن :      88011001 (021)
نمابر :      88011001 (021)
پست الكترونيكي :      jerc@modares.ac.ir
وب سايت :      www.modares.ac.ir/erc/farsi/journal1.htm


تعداد بازدیدها: 10928