پژوهشهاي اقتصادي ايران

www.atu-economics.com

نوع نشريه :       فصلنامه
كد ISSN :      0728-1726
صاحب امتياز :      دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائي
مدير مسئول :      دکتر سعيد مشيري
سر دبير :      دکتر احمد مجتهد
آدرس :      تهران، خيابان شهيد بهشتي، نبش احمد قصير، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي، مرکز تحقيقات اقتصاد ايران، کد پستي: 1513615411
تلفن :      88726388 (021)
نمابر :      88703263 (021)
پست الكترونيكي :      joournal_econ@atu.ac.ir
وب سايت :      www.atu-economics.com


تعداد بازدیدها: 12512