دانش سياسي

rcu.isu.ac.ir

نوع نشريه :       دو فصلنامه
كد ISSN :      0743-2008
صاحب امتياز :      دانشگاه امام صادق (ع)
مدير مسئول :      دكتر جلال درخشه
سر دبير :      دكتر اصغر افتخاري
آدرس :      تهران، بزرگراه شهيد چمران، پل مديريت، دانشگاه امام صادق (ع)، مركز تحقيات، اداره نشريات، دوفصلنامه دانش سياسي،
صندوق پستي :      159-14655
تلفن :      5-88094001 (021)
نمابر :      88575025 (021)
پست الكترونيكي :      rcn@isu.ac.ir
وب سايت :      rcu.isu.ac.ir


تعداد بازدیدها: 11048