دانش و توسعه

jm.um.ac.ir

نوع نشريه :       فصلنامه
صاحب امتياز :      دانشگاه فردوسي مشهد
مدير مسئول :      دكتر محمدحسين مهدوي عادلي
سر دبير :      دكتر محمود هوشمند
آدرس :      مشهد، کد پستي: 9177948951
صندوق پستي :      1357-91735
پست الكترونيكي :      danesh24@um.ac.ir
وب سايت :      jm.um.ac.ir


تعداد بازدیدها: 12855

نماد اعتماد
logo-samandehi