علوم اجتماعي و انساني

www.shirazu.ac.ir/index.php?page_id=1811

عنوان نشريه :       علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز
نوع نشريه :      دو فصلنامه
كد ISSN :      8576-1020
صاحب امتياز :      دانشگاه شيراز
مدير مسئول :      دكتر نعمت اله رياضي
سر دبير :      دكتر محمد خير
آدرس :      شيراز، دانشگاه شيراز، ميدان ارم، پرديس ارم، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دفتر مجله علوم اجتماعي و انساني، كد پستي: 71945
صندوق پستي :      1119
تلفن :      6272292 (0711)
نمابر :      6272292 (0711)
پست الكترونيكي :      ensanimage@rose.shirazu.ac.ir
وب سايت :      www.shirazu.ac.ir/index.php?page_id=1811


تعداد بازدیدها: 9805