فصلنامه علوم مديريت

www.iams.ir

عنوان نشريه :       فصلنامه علوم مديريت ايران
نوع نشريه :      فصلنامه
صاحب امتياز :      انجمن علوم مديريت ايران
مدير مسئول :      حسن عابدي جعفري
سر دبير :      ابوالحسن فقيهي
آدرس :      تهران، تقاطع جلال آل احمد و چمران، دانشكده مديريت، دانشگاه تهران
صندوق پستي :      6311 -14155
تلفن :      88003575 (021)
نمابر :      88003575 (021)
پست الكترونيكي :      info@iams.ir
وب سايت :      www.iams.ir


تعداد بازدیدها: 28024