آموزش عالي ايران

www.ihea.ir

عنوان نشريه :       مجله آموزش عالي ايران
نوع نشريه :      فصلنامه
صاحب امتياز :      انجمن آموزش عالي ايران
مدير مسئول :      دكتر ابراهيم صالحي عمران
سر دبير :      دكتر محمد يمني دوزي سرخابي
آدرس :      تهران، خيابان استاد نجات الهي، كوچه سلمان پاك، شماره 15، پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
وب سايت :      www.ihea.ir


تعداد بازدیدها: 12692