مطالعات اجتماعي ايران

www.isa.org.ir

عنوان نشريه :       مجله مطالعات اجتماعي ايران
نوع نشريه :      فصلنامه
صاحب امتياز :      انجمن جامعه شناسي ايران
مدير مسئول :      سعيد معيدفر
سر دبير :      سيدحسين سراج زاده
آدرس :      تهران، بزرگراه جلال آل احمد، دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران، طبقه اول
صندوق پستي :      864-14395
تلفن :      88004742 (021)
نمابر :      88004742 (021)
پست الكترونيكي :      Journal@isa.org.ir
وب سايت :      www.isa.org.ir


تعداد بازدیدها: 13038