مطالعات زنان

www.Iaws.ir

عنوان نشريه :       مجله مطالعات زنان
نوع نشريه :      فصلنامه
صاحب امتياز :      انجمن ايراني مطالعات زنان
مدير مسئول :      دكتر شكوه نوابي نژاد
سر دبير :      دكتر نسرين مصفا
آدرس :      تهران
صندوق پستي :      176-13145
تلفن :      88310534 (021), 88310535 (021)
نمابر :      88310535 (021)
پست الكترونيكي :      info@Iraws.ir
وب سايت :      www.Iaws.ir


تعداد بازدیدها: 13224