مطالعات زنان

alzahra.ac.ir

عنوان نشريه :       مطالعات زنان
نوع نشريه :      فصلنامه
كد ISSN :      3386-1735
صاحب امتياز :      دانشگاه الزهرا(س)
مدير مسئول :      دكتر زهره خسروي
سر دبير :      دكتر خديجه سفيري
آدرس :      تهران، ميدان ونك، خيابان ونك، کد پستي: 1993891176
تلفن :      88058926 (021)
نمابر :      88049809 (021)
پست الكترونيكي :      women_rc@alzahra.ac.ir


تعداد بازدیدها: 11154